Románská bazilika v Tismicích je význačnou památkou středoevropského významu

[ title]
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v malé vesničce Tismicích se nachází zhruba 28 km východně od centra Prahy a 3 km jihozápadně od Českého Brodu, v okrese Kolín. Jedná se o vzácně zachovalou trojlodní románskou baziliku z konce 12. století patřící mezi nejvýznamnější památky románského stavitelství v Čechách. Kostel byl pravděpodobně součástí dvorce, jak tomu nasvědčuje existence panské tribuny v západní části kostela. Unikátní gotická Madona na hlavním oltáři (dnes nahrazena kopií) pochází z období kolem roku 1420.

Půdorys baziliky

Kostel má hladké západní průčelí s dvěma hranolovými věžemi po obou stranách. Na východě je románské trojlodí ukončeno apsidami v jedné rovině. Všechny tři apsidy jsou ukončeny obloučkovým vlysem dosedajícím na konzolky a římsou, která je pouze u bočních apsid dochovaná v původním stavu. Západní průčelí, ukončené trojúhelníkovým štítem s křížovým okénkem je v ose prolomeno nově osazeným vstupním portálem. V jižní stěně lodi je vsazen krásný gotický boční vstupní portál z roku 1504, ozdobený reliéfním znakem tehdejšího držitele vesnice Jana Vrbíka z Tismic.

Erb Jana Vrbíka z Tismic

Hlavní loď je oddělena od lodí postraních arkádovými oblouky, spočívajících střídavě na sloupech a pilířích. Některé sloupy dosud podržely atickou patku s drápky, všechny mají krychlovou hlavici zatíženou profilovanou deskou,což je prvek známý především v Porýní, ale v Čechách se jedná o naprostý unikát. Loď je sklenuta barokní valenou klenbou  s lunetami z roku 1755. Barokní  kruchta je z roku 1700, kdy nahradila původní románskou tribunu, apsidy jsou sklenuty konchou. Fresky na klenbě a v apsidách bočních lodí jsou z 2. pol. 18. století od přistoupimského kaplana Jana Svobody a představují na klenbě hlavní lodi: Korunování P. Marie, P. Marie útočiště a orodovnice a P. Maria Tismická, v apsidách Bůh Otec a Duch svatý, P. Marie, sv. Anna a Jáchym a sv. Jan Nepomucký. Fresky byly přemalovány v polovině 19. století kutnohorským malířem Vysekalem v duchu tehdy módního nazarenismu. Malované girlandy na sloupech jsou ze 17. století a na triumfálním oblouku se dochoval fragment pozdně románské nástěnné malby s postavou biskupa.

Interiér kostela

Vnitřní vybavení kostela jsou převážně barokní. Hlavní oltář pochází z roku 1755, v jeho středu ale vyniká gotická socha Tismické madony (dnes nahrazena kopií) přinesená do Tismic roku 1419. Boční oltáře a kazatelna jsou rokokové.

Klenba kostela

Po roce 1700 vzniklo točité schodiště na kruchtu, nově byla zaklenuta hlavní loď a byl osazen nový vstupní portál v západním průčelí. Stavební vývoj kostela byl ukončen v letech 1752–55 při částečné barokní úpravě z popudu kněžny Marie Terezie Savojské, při které byly dále zastřešeny obě věže a přistavěna sakristie.

Apsidy v závěru kostela

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích je  patří k nejvýznamnějším památkám nejen České republiky, ale i ve středoevropském prostoru. Kostel je příkladem vyvinuté ideální formy románské baziliky a tak zůstává  nezodpovězenou otázkou, proč tato stavba vznikla v dnes nepříliš významném sídle. Typově totiž odpovídá vyššímu sociálnímu prostředí, neboť tyto kostely bazilikálního typu se ve 12. století v Čechách stavěly téměř výhradně jako biskupské, kapitulní nebo klášterní chrámy. Pravděpodobně byl postaven někým z královské rodiny snad při dvorci, který sloužil k jeho dočasnému pobytu, protože oblast Tismic byla původně královským majetkem.

Podle :  Kol., Umělecké památky Čech T/Ž 4.díl
             Merhautová Anežka, Raně středověká architektura v Čechách
             Kol., Kolínsko v raném středověku

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)